Bliv medlem af SMIFF's Støtteforening

Foreningen støtter ungdomsafdelingerne i SMIFF.

Medlemsskab koster kun 150 kr. om året.

SMIFF Støtteforenings udvalg :

Henrik Thomasen
Søren Habekost
Jan Ancher Hagensen
Jesper Sørensen
Morten Simonsen
Lars Hansen
Christian Thomasen

Henvendelse vedrørende støtteforeningen sker ved at kontakte Christian Thomasen ved at sende en besked i nedenstående formular :
Kontaktperson: *
Telefon:  
E-mail: *
Besked  
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes

Vedtægter for SMIFFs Støtteforening

§ 1 Navn:
Foreningens navn er SMIFFs Støtteforening

§ 2 Formål:
Foreningens formål er at fremskaffe midler til støtte for arbejdet i SMIFF og herunder specielt SMIFFs ungdomsarbejde.
Dette søges løst ved at skabe det bedst mulige forhold mellem SMIFF og alle der ønsker at hjælpe SMIFF, samt ved salg af medlemskort og indtægtsgivende arrangementer og sponsorarbejde.

§3 Medlemmer:
Alle, der kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf, kan blive medlem.
Medlemskontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling.

§4 Foreningens ledelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse, som har pligt til at drage omsorg for, at det, der er udtrykt i foreningens formålsparagraf, altid er det, der præger foreningens arbejde.

§ 5 Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer: formand, næstformand, kasserer og 2 menige medlemmer.
Bestyrelsen konstituere sig selv på først kommende møde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver.
Bestyrelsen fører protokol over de i foreningen afholdte møder.

§ 6 Uddeling af midler:
Bestyrelsen forestår uddelingen af midler til SMIFFs arbejde.
Midlerne uddeles efter ansøgning (4 gange årligt).
Afgørelser om tildeling kræver ¾ flertal.
Bestyrelsen skal hvert år på generalforsamlingen orientere om årets tildelinger.

 

§ 7 Ordinær Generalforsamlingen:
Foreningens generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.
Indkaldelse skal ske via hjemmeside og opslag i foreningens lokaler mindst 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1.   Valg af dirigent og stemmetæller
2.   Bestyrelsens beretning
3.   Fremlæggelse af regnskab
4.   Indkomne forslag
5.   Fastsættelse af kontingent
6.   Valg af bestyrelse og suppleant
7.   Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
8.   Eventuelt

Stemmeret har alle der har stemmeret i SMIFF samt kontingent betalende medlemmer af SMIFFs Støtteforening.
Valgbar er alle, der er valgbar i SMIFF samt kontingent betalende medlemmer af SMIFFs Støtteforening.
Alle valg gælder for 2 år dog vælges suppleanter kun for 1 år
På lige år vælges mindst 3 medlemmer til bestyrelsen – på ulige år mindst 2 medlemmer til bestyrelsen.
Afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte (se dog § 10 og 11).
Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
De vedtagne beslutninger indføres i protokollen, som skal underskrives af dirigenten.

§ 8 Ekstraordinær Generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når formanden eller ¾ af bestyrelsen kræver det eller 50 stemmeberettigede fremsætter skriftlig og begrundet begæring herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæring herom.
Annoncering som ved ordinær generalforsamling, dog med angivelse af dagsorden.

§9 Regnskab og Revision:
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december.
Senest den 10. februar indgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorernes påtegning.
Støtteforeningens folkevalgte revisorer har mulighed for at tage uanmeldt revision.
For foreningens forpligtigelser hæfter foreningen alene med sin formue.

§ 10 Vedtægtsændringer:
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest en måned før ordinær generalforsamling.
Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 ugers og højst 6 ugers mellemrum.

§11 Foreningens opløsning:
Vedtagelse af opløsning af foreningen kræver 75% af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers og højst 8 ugers mellemrum.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder de tilovers blivende midler SMIFF, der kan bruge midlerne i overensstemmelse med deres love.

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling

Den  17. februar 2010

SMIFF | Pilevej 18 Harridslev | 8930 Randers |